Kursplan
Ämne: Textkommunikation
Kurs: Journalistik
Lokal kurs, individuellt val
Kurskod: TEXK1501
Poäng: 100

Mål och syfte

Detta är en introduktionskurs i tidningsframställning. Kursen skall utveckla elevernas uttrycksförmåga genom att tillämpa olika journalistiska genrer och stilar. Kursen skall skapa insikt i hur text, bild och grafisk form samverkar i journalistiska framställningar.

Eleverna skall arbeta redaktionellt och pröva de olika yrkesrollerna som förekommer på en tidningsredaktion, för att framställa tidningar med elever på gymnasieskolan och i årskurs nio som målgrupp. Kursen skall ge kunskap om hela produktionskedjan från händelse eller idé till färdig tidning. Under kursens gång skall eleverna ha prövat på alla moment i produktionskedjan: research, intervjuer, skrivande, fotografering och bildbehandling samt layoutarbete. Efter eget intresse och förmåga kan varje elev välja att inrikta sig på ett eller två av dessa moment, vilka alla värderas lika.

Eleverna får träna sig i att söka upp och ta kontakt med främmande människor som källor samt i att förbereda, genomföra och återge intervjuer. Eleverna får lära sig söka och hantera information med hjälp av arkiv, bibliotek och databaser m.m. Kursen skall ge kännedom om vad källkritik är, samt praktiskt utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska texter för att skilja mellan fakta och värderingar. Olika tidningar och tidningstexter studeras och eleverna får öva förmågan att tolka och förstå olika stilgrepp och uttryck.

Kursen skall skapa grundläggande förståelse för de ekonomiska och tekniska villkor som tidningar arbetar under, och vad detta innebär för journalistens integritet. Kursen skall ge kunskaper om de yrkesetiska regler och grundläggande rättsregler som har betydelse för journalisters dagliga arbete.

Eftersom tidningsframställning innehåller många skilda moment förutsätter kursen samarbete av olika slag med andra kurser inom såväl det individuella valet som karaktärsämnen på medieprogrammet och andra program, i synnerhet vad gäller foto, grafisk form, reklamformgivning och annonsförsäljning. Samarbetet kan bestå i utbyte av lärar- och elevinsatser, liksom gästlärarskap.

Efter genomgången kurs skall eleven:

kunna skilja på värderingar och fakta i mediernas budskap och föra resonemang kring detta

ha erfarenhet av att under realistiska förhållanden ha producerat journalistiskt material

kunna söka, värdera och diskutera information utifrån vad som gynnar helheten

vara tränad i att utifrån journalistiska bedömningsgrunder forma budskap och dokumentera företeelser och skeenden

kunna använda sitt verbala och visuella språk som redskap för journalistiska arbetsuppgifter och ta ansvar för att eget arbete uppfyller kraven på kvalitet

kunna diskutera journalistiska yrkesproblem samt föreslå lösningar som avser kvalitet, etik, ekonomi och säkerhet

kunna använda den utrustning som används i tidningsproduktion och vara orienterad om den tekniska utvecklingen på området

ha fått tillräcklig förståelse för den egna rollen i produktionskedjans olika led för att aktivt kunna påverka och delta i produktionsplaneringen

ha grundläggande kunksaper om upphovsrätts-, tryckfrihets- och yttrandefrihetslagstiftningen, liksom om de yrkesetiska regler som tillämpas inom journalistiken.

Betygskriterier:

Godkänd (G):

Eleven känner i huvudsak till de praktiska, tekniska, etiska och juridiska villkoren för journalistiskt arbete.

Eleven har deltagit i hela produktionskedjan.

Eleven har med visst stöd skrivit texter i åtminstone någon journalistisk genre.

Eleven förstår vad som kännetecknar journalistik och särskiljer denna från andra medieuttryck.

Eleven har grundläggande kunskaper i informationssökning.

Eleven kan använda kamera och utföra enklare digital bildbehandling.

Eleven kan med visst stöd redigera tidningssidor på dator.

Väl godkänd (VG):

Eleven löser journalistiska uppgifter självständigt och kan tillämpa sina kunskaper på ett kreativt sätt. Detta gäller research och skrivande såväl som foto och redigering.

Eleven tar egna initiativ för att lösa olika problem.

Eleven kan resonera kring olika typer av tidningstexter och redogöra för formval och innehållsliga avvägningar.

Eleven kan bedöma egna och andras arbeten.

Eleven känner väl till lagstiftning och etiska regler och kan föra resonemang kring bakgrund och praktiska konsekvenser.

Eleven har deltagit i hela produktionsprocessen med intresse och engagemang och har lämnat viktiga bidrag till den färdiga produkten.

Mycket väl godkänd (MVG):

Eleven är på väg att utveckla en personlig stil i sitt skrivande och sitt språk.

Eleven bidrar aktivt till att lösa olika problemsituationer i redaktionellt arbete.

Eleven löser olika journalistiska uppgifter på ett insiktsfullt sätt.